© 2020 TG

15.11.13 - Photo by @jakeverzosa #haiyan #yolanda #relief

Photo by @jakeverzosa #haiyan #yolanda #relief